Vánoce v Evropě - Rusko (4. třída)

1. Projekt: Vánoce v Evropě - Rusko

    Třída: 4. B

    Žáků: 25 (12 dívek a 13 chlapců)

    Vyučující: Eva Bomerová

            V naší škole se od října do prosince školního roku  2010/2011 realizoval celoškolní projekt "Vánoce v Evropě". Byl rozdělen do dvou částí - teoretické a zážitkové.    

            Cílem teoretické části projektu bylo, aby se žáci seznámili s vánočními zvyky a tradicemi konkrétní evropské země a o své poznatky se podělili s ostatními žáky školy. Při prezentaci 26. 11. 2010 jsme se měli možnost více či méně dozvědět o vánočních zvycích v Německu, Dánsku, Maďarsku, Rakousku, Švédsku, Portugalsku, Španělsku, Polsku, Slovinsku, ve Velké Británii, Francii a na Slovensku.  Naší zemí bylo Rusko.

            Cílem zážitkové části bylo prezentovat "svoji" zemi esteticky (zpěvem, tancem, hudbou, slovem) na monotematicky pojatém veřejném vánočním vystoupení 15. 12. 2010 v sále školy. Diváci měli možnost slyšet a vidět hudební, taneční a výtvarné ztvárnění vánočních koled z různých koutů Evropy, pocítit jinou kulturu.

            Rusko. První otázkou bylo, jakým způsobem se k tématu postavit, jak jej pojmout - zabývat se Ruskem jako takovým, zaměřit se pouze na Vánoce, vybrat významné osobnosti, události, činnosti? Nevěděli jsme. Koncem října začaly děti vyhledávat a shromažďovat nejrůznější informace o Rusku a ruských Vánocích. Ze všech informací jsme se nakonec zaměřili na to, o čem děti dosud nic nevěděly - na kalendář. Juliánský kalendář. Využili jsme toho, že v Rusku církev používá Juliánský kalendář, který je o 14 dní posunut proti našemu Gregoriánskému.

Odpovědi na otázky "Proč? Kdy? Kdo?" jsme vzhledem k věku dětí někdy nalézali dost obtížně. Pro větší přiblížení jsme sestrojili otočný kalendář - který ukazoval jak Juliánský, tak Gregoriánský den. Na něm jsme založili prezentaci. K jednotlivým dnům jsme hledali situace, které by výstižně vyjádřily rozdíly u nás a v Rusku. Zatímco my slavíme Vánoce, v Rusku mají obyčejný den. Zatímco my máme prázdniny, v Rusku jdou děti normálně o školy (dostávají pětky a mají radost). A naopak. Učili jsme se ruská slova a krátké věty, snažili se improvizovat. Prezentace se nám však nepovedla tak, jak bychom si přáli, protože jsme nedokázali zúročit ani zlomek toho, co jsme se o Rusku dozvěděli. Při společné analýze videozáznamu to vyšlo zřetelně najevo.

Kromě vyhledávání informací děti také zkoušely psát azbukou - nejprve jenom své jméno potom i z vlastní iniciativy dlouhé (české) texty a básničky. Dostaly azbuku vytištěnou a jednotlivá písmenka "odkoukávaly". Problém jim dělalo jenom napojování písmen. Tato činnost jim vydržela takřka čtrnáct dní.

V hodinách výtvarné výchovy  a pracovních činností se naše pozornost upnula k postavě Dědy Mráze. Vymysleli jsme, že jej vyrobíme v životní velikosti. Nejprve jsme z řady kreseb vybrali model a Dědu Mráze potom skutečně vyrobili.

Průběžně děti v hodinách hudební výchovy pilně nacvičovaly koledy na vánoční vystoupení. Texty psané azbukou si přepsaly foneticky a koledy zpívaly v ruštině. Chlapci zdokonalovali doprovod na hudební (melodické i rytmické) nástroje, dívky vymýšlely a ladily taneční vystoupení.

Datum vánočního vystoupení se blížilo a vyvstala otázka: "Co budeme mít na sobě?" A projekt se rozrostl do neuvěřitelné šíře. Blížil se totiž začátek prosince! A opět nastalo hledání na internetu - jak se vlastně Rusové oblékají? Dívky rozhodně musí mít čelenku! A nějakou sukni! A vyšívanou! A kluci košili - říkají jí rubáška! Co teď? Toto byla výzva i pro mne. Nastalo měření, výběr levného materiálu, shánění. Dětem jsem připravila "polotovary" a ostatní bylo na nich.

Začaly vyšívat. Dívky by si už samy svoji sukni vyšít nestihly, proto si každá musela vybrat pomocníka z řad chlapců. Bylo úsměvné sledovat, jak při výběru najednou rozhodovaly úplně jiné priority, než při tělesné výchově, češtině ap.

A vyšívalo se a vyšívalo a vyšívalo! Zdálo se, že už nebude žádná matematika, žádná přírodověda, žádná vlastivěda - už budeme jenom vyšívat a vyšívat a vyšívat! Ale zvládli jsme to!

Podle mě tato hektická finální fáze projektu dala dětem nejvíce. Vždyť umět dokončit práci v termínu, převzít zodpovědnost za výrobek někoho druhého, poskytnout pomoc a nebát se o ni požádat, řešit společně problémy - to budou v životě potřebovat nejvíce!

 

2. Obecné cíle:

- žáci se seznamují s rozmanitostí různých kultur, jejich  tradicemi a hodnotami

- žáci se učí vnímat jevy v souvislostech, propojovat teoretické poznatky s praktickými činnostmi

- žáci pracují s učebnicemi, s různými texty a materiály, s internetem

- žáci se učí třídit informace, interpretovat je a přehledně prezentovat

- žáci spolupracují a učí se ocenit a objektivně zhodnotit práci druhých

- žáci organizují a plánují svou činnost a tuto dokončí

 

3. Osnova projektu

Projekt se skládal z několika částí:

a) přípravná - vyhledání, výběr a zpracování informací o Rusku, Vánoce v Rusku z historického hlediska s následným zaměřením na práci s kalendářem (Juliánský x Gregoriánský), výběr koled, vymýšlení kostýmů

b) výtvarná  - kresba, malba, písmo

c) praktická - výroba Dědy Mráze, kalendáře a kostýmů na vánoční vystoupení

d) jazyková - slohová - popis

                     - literární - pohádky, bajky (Krylov), film (Mrazík)

                     - psaní - azbuka

                     - poslech - ruský jazyk

e) hudební a pohybová - zpěv, tanec a pohyb (choreografie), hra na nástroje

f) prezentační - teoretická, estetická

 

Metody a formy práce: problémová metoda,činnostní učení, brainstorming, diskuze, vyprávění, výklad, práce s textem, poslech, individuální i skupinová práce, kooperace

 

Mezipředmětové vztahy - začleněná témata - konkrétní cíle:

Vlastivěda a přírodověda

- určování a měření času v dobách minulých a dnes

- pohyby země

- vývoj kalendáře

- principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Cíle (žák dokáže):

- objasnit střídání dne a noci, ročních období

- popsat pohyby Země - den, měsíc, rok

- popsat rozdíl mezi Gregoriánským a Juliánským kalendářem

- vysvětlit, jak se změnil způsob měření času (hodiny)

- na příkladu ruských Vánoc rozlišit demokratickou formu rozhodování a diktaturu (zrušení Vánoc v roce 1918)

 

Český jazyk

- jazyková výchova - práce s textem (porozumění, vyhledávání a výběr informací), jak se kde mluví (slovanské jazyky, ruština)

- psaní - azbuka

- sloh - popis Dědy Mráze, Sněhurky, popis pracovního postupu (výroba Dědy Mráze, kostýmů)

- literární druhy a žánry - pohádka, bajka, film

- rozbor videozáznamu prezentace

- poslech - pohádka Mrazík v ruském jazyce

Cíle (žák dokáže):

- interpretovat a hodnotit přečtené texty, vybírat z nich podstatné údaje

- využívat encyklopedie, příručky a internet k vyhledávání informací

- rozpoznat mezi jinými jazyky ruštinu, porovnat ruská a česká slova (film Mrazík)

- pronést se správnou výslovností několik ruských slov

- psát (česká) slova azbukou (s pomocí předlohy)

- výstižně popsat vlastní ilustraci

- popsat pracovní postup výroby kostýmů a Dědy Mráze

- analyzovat a výstižně se vyjádřit k situacím shlédnutým na videu (záznam prezentace), věcně diskutovat

 

Pracovní činnosti

- poznávání vlastností různých textilních materiálů (vlna, juta, agrotextilie odlišné gramáže, nitě) a papíru (karton, lepenka, krepový papír, čtvrtka, kancelářský papír)

- různé pracovní operace a postupy

- práce s papírem a textilem

- instalace výrobků, kompozice na danou plochu

- organizace práce, harmonogram

Cíle (žák dokáže):

- při výrobě postupovat dle návodu, vyhodnocovat a upravovat svoji činnost

- spolupracovat ve dvojici i ve skupině

- vyšívat, lepit, stříhat, polepovat, rozměřovat, vyrobit provaz kroucením

- poučit se z chyb, pracovat trpělivě, pomáhat druhým

- zorganizovat svoji činnost a práci dokončit

 

Výtvarná výchova

- ilustrace Dědy Mráze jako skica pro tvorbu Dědy Mráze v životní velikosti - kresba pastelkou

- práce se šablonou (negativ a pozitiv)

- Děda Mráz - malba malířskou barvou, malba podle šablony, pokrývání velké plochy

- písmo - azbuka

- kalendář, vlajky - malba temperou

- instalace výtvarných prací

Cíle (žák dokáže):

- vnímat barvy studené a teplé

- porovnat světelné poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy

- vědomě volit nástroje a techniky pro konkrétní výtvarné vyjádření

- výtvarně pojmout písmena azbuky

- nakreslit výstižnou ilustraci podle názoru

- společně vybrat z návrhů ten, jež se bude realizovat

- přizpůsobit svůj názor názoru ostatních

 

Hudební výchova

- nácvik zpěvu ruských koled v ruském jazyce

- doprovod na melodické i rytmické hudební nástroje

- tvorba choreografie

- tanec, pohybový doprovod

Cíle (žák dokáže):

- zazpívat ruské koledy v ruském jazyce se správnou intonací, rytmem a melodií

- doprovodit koledy na hudební nástroj (chlapci)

- pohybem vyjádřit náladu a charakter koled - podle choreografie (dívky)

- naslouchat druhým, důstojně vystupovat

 

Tělesná výchova

- rytmické a pohybové činnosti

- tanec

Cíle (žák dokáže):

- aktivně se zapojovat do pohybových činností

- reagovat na hezký i nezvládnutý pohyb

- zatančit jednoduchý taneční doprovod (dívky)

- dle svých možností synchronizovat pohyb s hudbou (tančit)

 

Matematika

- jednotky času a délky a jejich převádění

- písemné sčítání, násobení a dělení (i dvojciferným dělitelem pomocí rozkladu)

- kritéria dělitelnosti čtyřmi

- zaokrouhlování

- aritmetický průměr

- měření a poměřování

Cíle (žák dokáže):

- používat a převádět jednotky času a délky

- měřit a poměřovat tělesné proporce

- využít tabulku jako nástroj evidence údajů

- využívat písemné algoritmy k výpočtu ceny jednotlivých položek zboží, ceny celkové, ceny průměrné, aritmetického průměru

- dělit dvojciferným dělitelem pomocí jeho rozkladu na součin  dvou nebo více činitelů

- zaokrouhlovat a ověřovat získané údaje

- určit, zda je rok přestupný (dělitelnost čtyřmi)

- orientovat se v časové ose

 

Prezentace:

Nástěnka s kresbami a texty psanými azbukou

Dramaticky zpracované porovnání Vánoc v Rusku a České republice (kalendář)

Hudebně taneční vystoupení - dvě ruské koledy s vlastním hudebním doprovodem

 

Konkrétní výstupy:

Kresby Dědy Mráze

Texty psané azbukou

Ruská a česká vlajka

Děda Mráz v životní velikosti

Otáčecí kalendář

Vánoční stromeček

Kostýmy pro dívky i chlapce (sukně, čelenka, rubáška)

Koledy včetně hudebního a tanečního doprovodu

Videozáznamy prezentace a vánočního vystoupení

 

4. Časová organizace projektu

Projekt probíhal od října do prosince 2010.

říjen, listopad            Teoretická příprava, výběr koled, shromažďování materiálů,  výroba kalendáře, skicy dědy Mráze, azbuka

26.11.2011               Prezentace teoretické části

listopad - prosinec   Nácvik koled (zpěv, hudební doprovod, tanec)

                                   Výroba Dědy Mráze

                                   Výroba kostýmů (sukně, čelenka, rubáška)

15.12.2011               Veřejné vystoupení v sále školy (koledy)

21.12. 2011              Ukončení projektu - pohádka Mrazík (rusky, česky)

 

5. Organizační a materiální zabezpečení

Organizace viz bod 4. Na nákup materiálu, zejména na kostýmy, jsme potřebovali 67  Kč na jednoho žáka (jak jsme vypočítali v matematice). Kostýmy si platili žáci.

Použitý materiál:

Děda Mráz - karton, lepenka, vata, lepidlo, malířská barva, stříbrná barva ve spreji, flitry, jutový pytel, větev, vánoční řetěz, alobal, krepový papír

Kalendář - karton, čtvrtky, lepidlo, malířská barva, flitry, fixy, vánoční řetěz, šroub, matka

Vánoční stromeček - ozdoby, řetězy, stromeček

Rubáška - hnědá agrotextilie, jutový provaz, nitě, prádlová guma

Sukně - bílá a hnědá agrotextilie, červená a modrá vlna, jehly, nitě

Čelenka - karton, čtvrtka, lepidlo, hnědá agrotextilie, červená a modrá vlna, kulatá gumička

 

6. Rozvíjené klíčové kompetence

Projektem bylo rozvíjeno všech šest klíčových kompetencí:

Kompetence k učení

- žák vyhledává a třídí informace

- žák uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí

Kompetence k řešení problémů

- žák promýšlí způsob řešení problémů a využívá k tomu předchozích zkušeností

Kompetence komunikativní

- žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky, vyjadřuje se výstižně v  ústním projevu

- žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor

- žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů

- žák využívá informační a komunikační prostředky

Kompetence sociální a personální

- žák účinně spolupracuje ve dvojici i ve skupině

- žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, je ohleduplný, čímž přispívá k upevňování dobrých vztahů

- žák v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni umí slušně požádat

- žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí

Kompetence občanské

- žák chápe základní environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí

Kompetence pracovní

- žák používá bezpečně a vhodně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla

- žák přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých

- žák organizuje a plánuje svoji činnost tak, aby práci dokončil

 

7. Integrace průřezových témat

V projektu byla integrována čtyři průřezová témata, zvláště pak "Osobnostní a sociální výchova" , "Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech" a "Multikulturní výchova".

 

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní rozvoj

Rozvoj schopností poznávání - řešení problémů

Sebepoznání a sebepojetí - vztahy k druhým lidem

Psychohygiena - dobrá organizace času, hledání pomoci při potížích

Kreativita - pružnost nápadů, originalita, schopnost "dotahovat" nápady do reality

Sociální rozvoj

Komunikace- dialog, komunikace v různých situacích

Kooperace a kompetice- rozvoj dovedností pro kooperaci, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé

Morální rozvoj

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti- řešení problémů a rozhodování

Hodnoty, postoje, praktická etika - odpovědnost, spolehlivost, respektování atd.

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Podpora globálního myšlení a mezinárodního porozumění

Evropa a svět nás zajímá - naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy

Objevujeme Evropu a svět - naše vlast a Rusko; Ruské státní symboly, vzdělávání mladých Rusů

 

Multikulturní výchova

Rozmanitost různých kultur, jejich  tradice a hodnoty

Rozvoj vědomí svoji vlastní kulturní identity, našich tradic a hodnot

Kulturní diference - člověk jako součást etnika; poznávání vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik

Lidské vztahy - tolerantní vztahy a spolupráce s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní a náboženskou příslušnost; vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur)

Etnický původ - rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost

 

Výchova demokratického občana

Demokracie jako protiváha diktatury (zrušení Vánoc, svoboda vyznání)

 

8. Zpráva o realizaci

Vše výše uvedené bylo realizováno, obecné i konkrétní cíle byly naplněny, je však třeba přihlédnout k individuálním schopnostem každého žáka. Do projektu se zapojili všichni, každý dle svých možností a dovedností.

Je naším velkým vítězstvím, že jsme vše společnými silami stihli dokončit včas (zejména kostýmy na vystoupení). Pouze prezentace teoretické části se nám nepovedla, zde nám právě onen čas chyběl. Soustředili jsme se na výrobu pomůcek, vymýšlení situací, které by výstižně ilustrovaly rozdíly v Rusku a v České republice a na samotný nácvik prezentace jsme si nevyčlenili dostatek času, takže tato fáze neproběhla tak, jak by bylo potřeba. Navíc děti ještě neumí improvizovat, mluvit dostatečně nahlas, velkou roli hraje i tréma.  Naše vystoupení jsme shlédli na videu a bylo to pro nás velké poučení pro příště.

Ohlasy na vánoční vystoupení byly velice příjemné, a to jak ze strany rodičů, tak i dětí a známých. Veliký dík za to patří paní učitelce Séquardtové, která měla na tomto vystoupení hlavní podíl.

Při zadání projektu se zdálo, že se moc naší výuky netýká, ale opak byl pravdou. Dotkl se řady témat ze všech vzdělávacích oblastí, prolnul všemi vyučovacími předměty a takřka všemi průřezovými tématy. Naučili jsme se i spoustu věcí, které přesahují  rámec čtvrté třídy. Zejména si ale cením toho, že práce na projektu  byla opravdu společnou prací kolektivu - jeden se bez druhého neobešel a vzájemná pomoc byla naprostou nutností, což se projevilo na příznivém klimatu třídy. Doufám, že nám vydrží i do budoucna.

Zdroje: RVP, ŠVP Dědina

Videozáznam našeho vánočního vystoupení

Eva Bomerová, 11. 2. 2011