Souvislá praxe I

Název: Souvislá pedagogická praxe I (O01215269)

Fakulta: Pedagogická fakulta, katedra primární pedagogiky

Rozsah: 2 týdny, čtyři vyučovací hodiny denně

Forma kontroly: Zápočet

Garanti: Mgr. Kargerová Jana

Vyučující: RNDr. Jirotková Darina, Ph.D.     

 

Anotace, cíle

Cílem kurzu je konstituovat osobitý vyučovací styl studentů a ověřit jejich začátečnickou učitelskou způsobilost. Studenti se seznámí s prostředím školy, s učiteli, budou hospitovat ve třídě, v níž budou učit. Počínaje 2. dnem budou konat denně v průměru 2 hodiny samostatných vyučovacích pokusů a ve zbylých vyučovacích hodinách hospitovat ve třídě. Dále se budou zúčastňovat rozborů s fakultním učitelem a didaktikem katedry. Podle pokynů fakultních učitelů budou také připravovat a hodnotit práce žáků, pomáhat při úpravě tříd, účastnit se metodických sdružení atd. Průběh výuky budou studenti dokladovat hospitačními záznamy a vlastními přípravami na výuku.

 

Sylabus

Hospitace v hodinách fakultního učitele

Hospitace v hodinách druhého praktikanta

Vlastní výuka

Analýza hospitovaných hodin a vlastních výstupů

 

Požadavky ke kontrole studia

Aktivní absolvování praxe v plném rozsahu

Předložení výstupů podle požadavků vyučujícího

 

Literatura:

Fischer, R.: Učíme děti myslet a učit se. Portál, Praha 1998

Havlínová, M. a kol.: Program podpory zdraví ve škole. Portál, Praha 1998

Holt, J.: Jak se děti učí. Praha : Strom, 1995

Kalhous, Z., Z. Obst, O.: Školní didaktika. Portál, Praha 2001

Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednost učitele. Portál, Praha 1996

Pasch, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál, Praha 1998

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: VÚP, Praha 2004

Různé soubory učebnic a další publikace, které budou posluchačům průběžně doporučovány

Soubory úloh z Matematického klokana či jiných soutěží pro žáky 1. stupně ZŠ

Materiály na www.bomerova.cz, www.stavbicky.cz