Didaktika matematiky s praxí III

Název: Didaktika matematiky s praxí III (O01210152)

Fakulta: Pedagogická fakulta, katedra matematiky a didaktiky matematiky

Rozsah: 1/2

Forma kontroly: Klasifikovaný zápočet

Garanti: RNDr. Jirotková Darina, Ph.D.,PhDr. Slezáková-Kratochvílová Jana Ph.D., Prof. RNDr. Hejný Milan, CSc.

Vyučující: RNDr. Jirotková Darina, Ph.D., Mgr. Kloboučková Jaroslava, PhDr. Bomerová Eva

 

Anotace

Pokračování kurzu Didaktiky matematiky s praxí je zaměřeno na hlubší porozumění studia didaktiky matematiky. Předpokládá se propojení poznatků a zkušeností ze studia pedagogických a psychologických disciplín, matematiky a její didaktiky a praxe.

 

Sylabus

1. Od manipulace k imaginaci. Transfer reprezentací od fyzikálního modelu přes obrázek, ikonu, symbol až k představě.

2. Edukační koncepce aritmetiky a geometrie z hlediska a) objektů, b) nástrojů a c) edukačních strategií. Pohled historický.

3. Organizace souboru jevů a organizace procesů, zejména klasifikace, schematizace a hierarchizace.

4. Direktivní a dialogická edukační strategie. Transmisivní a konstruktivní styl vyučování.

5. Chyba jako didaktický fenomén. Překonávání memických předsudků. Chyba žáka, chyba učitele.

6. Individualizace. Dvě dimenze individualizace. Vygotského zóna bezprostředního vývoje.

Každý z uvedených tématických celků bude úzce propojen s existujícími pedagogickými zkušenostmi posluchačů, které mají zaznamenány ve svých portfoliích (vlastní matematické úvahy; přípravy, realizace, evidence, reflexe a analýzy vyučovacích hodin; vlastní experimenty a jejich analýzy; rozpracování vybraných tématických celků včetně tvorby gradovaných úloh).

 

Cíle předmětu

Systemizovat dosavadní poznatky matematiky a didaktiky matematiky. Rozvíjet schopnost sebevzdělávání budoucího učitele na základě vlastních pedagogických zkušeností.

 

Požadavky ke kontrole studia (klasifikovaný zápočet)

Požadavky jsou každý školní rok podrobně specifikovány. V roce 2012/2013 jsou tyto:

 

Požadavky k zápočtu:

a) za praxi

1. 100% účast na praxích - tedy 4 náslechy a jedna výuka. Každá absence se musí nahradit po dohodě s vedoucím praxe.

2. Odučit jednu vyučovací hodinu (ve dvojici). Téma hodiny bude zadáno 7 dnů předem.   

            Povinnosti vyplývající z výuky

3. Vypracovat scénář k připravené vyučovací hodině a zaslat jej nejpozději v neděli před výukou na adresu "bomerova@atlas.cz", aby mohl být okomentován. Po potvrzení přijetí a případných úpravách rozeslat elektronicky všem kolegům ve skupině, nejpozději v pondělí.

4. Ke své vyučovací hodině zpracovat následnou reflexi, která bude obsahovat: popis průběhu hodiny s vlastní reflexí, reflexi následné diskuse se spolužáky a popis zajímavých didaktických jevů, které se při výuce vyskytly. Reflexi spolu se scénářem hodiny (soubory 1 a 2 níže) poslat do 7 dnů po vystoupení v elektronické podobě na adresu "bomerova@atlas.cz"

            Povinnosti vyplývající z náslechu

5. Každý člen skupiny by měl nejpozději v pondělí před praxí obdržet scénář hodiny v elektronické formě. Tento scénář se pokusí předem okomentovat, doplnit, navrhnout úpravy, předvídat reakci dětí apod. Tyto postřehy zapíše přímo k jednotlivým bodům scénáře (jinou barvou nebo typem písma), scénář vytiskne a vytištěný přinese s sebou na praxi. V průběhu náslechu se scénářem dále pracuje, porovnává své odhady, doplňuje skutečný průběh hodiny, zachycuje zajímavé jevy.

6. Záznam hodiny doplní do scénáře (opět jinou barvou nebo typem písma). Z takto okomentovaných scénářů vybere jeden nejvýstižnější a tento soubor (viz 3 níže) odešle v elektronické podobě na adresu "bomerova@atlas.cz".

 

Názvy souborů: př. vyučovala Bomerová dne 22.2.2012, náslech Kubová

1. soubor 2012_02_22_bomerova (je to datum výuky ve formátu rrrr_mm_dd a vaše příjmení)

2. soubor 2012_02_22_bomerova_reflexe

3. soubor 2012_02_22_bomerova_kubova (je to datum náslechu ve formátu rrrr_mm_dd, příjmení těch, kteří učili např. novakova_novotny a vaše příjmení)

b) ze seminářů

Požadavky pro rok 2012/2013 budou specifikovány v SISu.

 

Metody výuky

Nejdůležitější metodou výuky je individuální nebo skupinové řešení problémů a diskuse nad didaktickými a matematickými jevy.

 

Literatura:

Hejný, M., Kuřina, F.: Dítě, škola a matematika. Konstruktivistické přístupy k vyučování. Portál, Praha 2001.

Hejný, M, Jirotková, D., Slezáková-Kratochvílová, J. Příručka učitele k Matematice pro 1. ročník základní školy. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2007.

Z. Kolláriková, B. Púpala (Eds.): Předškolní a primární pedagogika, Predškolská a elementárna pedagogika. Portál, Praha 2001, ISBN 80-7178-585-7.

Stehlíková, N.: Konstruktivistické přístupy k vyučování matematice. In: (Eds.)

M. Hejný, J. Novotná, N. Stehlíková: Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 1, UK v Praze Pedagogická fakulta, Praha, 2004.

Učebnice matematiky pro 1. stupeň základní školy (české, slovenské a jiné zahraniční)

Materiály průběžně zveřejňované na webovských stránkách: www.bomerova.cz, www.stavbicky.cz