Didaktika matematiky s praxí II

Název: Didaktika matematiky s praxí II (O01210151)

Fakulta: Pedagogická fakulta, katedra matematiky a didaktiky matematiky

Rozsah: 1/2

Forma kontroly: Zápočet, zkouška

Garanti: RNDr. Jirotková Darina, Ph.D.,PhDr. Slezáková-Kratochvílová Jana Ph.D., Prof. RNDr. Hejný Milan, CSc.

Vyučující: CSc., RNDr. Jirotková Darina, Ph.D., Mgr. Kloboučková Jaroslava, PhDr. Bomerová Eva

 

Anotace

V návaznosti na poznatky z didaktiky aritmetiky v kurzu Didaktika matematiky I bude tento kurz zaměřen hlavně na didaktiku geometrie. Na rozdíl od aritmetiky, jejíž hlavním cílem bylo budování struktury přirozených a racionálních čísel pomocí 4 operací, je geometrie zaměřena na pojmotvorné procesy, rozvoj pestré škály jazyků, náročné hledání generických modelů, odhalování vztahů a propedeutiku důkazů. Druhá část semestru bude zaměřena na propedeutiku statistiky, pravděpodobnosti a kombinatoriky. Posluchači budou seznámeni se základními kognitivními a meta-kognitivními jevy přítomnými ve vědomí žáka při nabývání zkušeností v uvedených třech oblastech.

Sylabus

Polarity aritmetiky a geometrie, krychlové stavby a krychlová tělesa, sítě krychle, čtvercová polymina, jazyky, čtvercová síť a mřížové útvary, měření, obvod, obsah, modelování aritmetických jevů - zlomky (délky i obsahy), poměry, procenta, absolutní hodnota, dělitelnost, organizace souboru dat, kombinatorické situace, pravděpodobnost a statistika

Cíle předmětu

1. Vést studenty k potřebě evidence své každodenní pedagogické zkušenosti jako východiska pro zkvalitňování vlastní pedagogické práce. Seznámit studenty s metodami analýzy evidovaných didaktických i pedagogických jevů.

2. Dále rozšiřovat zkušenosti posluchačů s konstruktivistickými přístupy. Zvyšovat jejich matematické sebevědomí. Působit na jejich pedagogického přesvědčení směrem od instruktivního ke konstruktivistickému edukačnímu stylu.

3. Seznámit posluchače s konkrétními edukačními činnostmi, je to zejména:

a) tvorba scénáře vyučovací hodiny,

b) způsob evidence vlastní zkušenosti,

c) motivace žáků,

d) vedení třídní diskuse,

e) tvorba klimatu třídy,

f) práce s chybou,

g) vedení nadaných žáků,

h) vedení žáků s nižšími matematickými schopnostmi,

i) diagnostika kognitivních a meta-kognitivních potencí zejména v oblasti matematiky žáků 1. st. ZŠ,

j) hodnocení žáků.

 

Požadavky ke kontrole studia (zápočet, zkouška)

Požadavky jsou každý školní rok podrobně specifikovány. V roce 2012/2013 jsou tyto:

Požadavky k zápočtu:

a) za praxi

1. 100% účast na praxích - tedy 4 náslechy a jedna výuka. Každá absence se musí nahradit.

2. Odučit jednu vyučovací hodinu (ve dvojici). Téma hodiny bude zadáno 14 dnů předem.   

            Povinnosti vyplývající z výuky

3. Vypracovat scénář k připravené vyučovací hodině a zaslat jej nejpozději v neděli před výukou na adresu "bomerova@atlas.cz", abych jej mohla okomentovat. Po potvrzení přijetí a případných úpravách scénář rozeslat elektronicky všem ve skupině, nejpozději v pondělí.

4. Ke své vyučovací hodině zpracovat následnou reflexi, která bude obsahovat: popis průběhu hodiny s vlastní reflexí, reflexi následné diskuse se spolužáky a popis zajímavých didaktických jevů, které se při výuce vyskytly. Reflexi spolu se scénářem hodiny (soubory 1 a 2 níže) poslat do 7 dnů po vystoupení v elektronické podobě na adresu "bomerova@atlas.cz".

            Povinnosti vyplývající z náslechu

5. Každý člen skupiny by měl nejpozději v pondělí před praxí obdržet scénář hodiny v elektronické formě. Tento scénář se pokusí předem okomentovat, doplnit, navrhnout úpravy, předvídat reakci dětí apod. Tyto postřehy si zapíše přímo k jednotlivým bodům scénáře (jinou barvou nebo typem písma). V průběhu náslechu se scénářem dále pracuje, porovnává své odhady, doplňuje skutečný průběh hodiny, zachycuje zajímavé jevy.

6. Záznam hodiny doplní do scénáře (opět jinou barvou nebo typem písma). Jeden ze čtyř takto okomentovaných scénářů (viz soubor 3 níže) odešle na adresu  "bomerova@atlas.cz" a také těm, kteří vyučovali, aby se jim dostalo zpětné vazby.

 

Názvy souborů: př. vyučovala Bomerová dne 24.9.2012, náslech Kubová

1. soubor 2012_09_24_bomerova (je to datum výuky ve formátu rrrr_mm_dd a vaše příjmení)

2. soubor 2012_09_24_bomerova_reflexe

3. soubor 2012_09_24_bomerova_kubova (je to datum náslechu ve formátu rrrr_mm_dd, příjmení těch, kteří učili např. novakova_novotny a vaše příjmení)

 

b) ze seminářů

Požadavky pro rok 2012/2013 budou specifikovány v SISu.

 

Požadavky ke zkoušce:

Požadavky pro rok 2012/2013 budou specifikovány v SISu.

 

Metody výuky

Celá výuka bude vedena důsledně konstruktivistickým způsobem. Hlavním nástrojem výuky budou problémové situace a jejich řešení posluchači. Zajímavé didaktické jevy, které se v průběhu výuky vyskytnou, budou evidovány a analyzovány. Zvláštní zřetel bude věnován posluchačům, kteří v důsledku matematické výuky na základní i střední škole mají nízké matematické sebevědomí a tendenci ve své budoucí praxi opakovat instruktivní způsoby výuky.

 

Literatura:

Vybrané kapitoly z

Hejný, M., Kuřina, F.: Dítě, škola a matematika. Praha : Portál, 2008.

Hejný, M., Novotná, J., Stehlíková, N. (Eds.): Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 1 a 2, UK v Praze - Pedagogická fakulta, 2004.

Hošpesová, A., Stehlíková, N., Tichá, M. (Eds): Cesty zdokonalování kultury vyučování matematice. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2007.

Soubor učebnic matematiky pro 1. stupeň ZŠ a příručky pro učitele nakladatelství FRAUS.

Soubor přednášek dostupných po zaregistrování na stránkách http://kmdm.pedf.cuni.cz

materiály průběžně zveřejňované na webovských stránkách: www.bomerova.cz, www.stavbicky.cz