Kroužek Matematické chvilky 2018/2019 otevřen nebude

Velicetěší zájem dětí i rodičů o Matematické chvilky. Kroužek vznikl před šesti lety ze dvou důvodů:

1. Chtěla jsem zprostředkovat dětem, které se neučí Hejného metodou, matematické zážitky.

2. Tak trochu sobecky jsem si chtěla do třetí třídy "předpřipravit" budoucí žáky, jelikož jsem zatím vždy ve třetí třídě s Hejného metodou začínala.

S radostí konstatuji, že oba cíle byly splněny. Navíc se již polovina kolegyň z prvního stupně s vervou do Hejného metody pustila - cíl 2 již tedy není nutný.  A jelikož ONY se staly těmi, které zavádějí jednotlivá prostředí a dětem zprostředkovávají matematické zážitky a radost z "dělání matematiky", kroužek ve školním roce 2018/2019 tedy již otevírat nebudu.

Omlouvám se všem případným zájemcům, ale mé časové možnosti jsou nyní velmi omezené.

 

O Hejného metodě

Jestliže se Vás někdo zeptá na počet dveří nebo oken ve vašem bytě (domě), asi stěží budete schopni okamžitě odpovědět. Nejprve v mysli projdete všemi místnostmi svého obydlí a spočítáte příslušné objekty. Pak odpovíte docela spolehlivě. Máte vybudované schéma Vašeho bytu.

Zdroj: Hejný, M.: Přednášky k předmětu Didaktika matematiky I.

Školní kroužek "Matematické chvilky" byl orientován na budování schémat pomocí vhodných prostředí. Nebyl určen pro mimořádně nadané nebo méně nadané děti - úlohy jsou odstupňovány podle věku, zkušeností a individuálních potřeb. Harmonogram je přizpůsobován zájmům a přibývajícím zkušenostem dětí. Stěžejní je manipulace, řešení a tvorba úloh, diskuse mezi žáky (nikoli model učitel se ptá - žák odpovídá), vnímání všemi smysly - vizuální, sluchové i pohybové, aktivní práce s chybou jako nutnou součástí poznání, propojování poznatků a v neposlední řadě radost z objevu, nalezení řešení a pohled na matematiku jako běžnou a nepostradatelnou součást života.

Více o tomto pojetí matematiky naleznete v Menu "Rodičům a učitelům" - Odkazy a K pročtení, poslechu i stažení.


 

PROSTŘEDÍ

Autobus - porozumění číslům vyjadřujícím změnu stavu. Orientace v souboru dat obsahujícím jak stavy, tak změny, ale i porovnání.

Děda Lesoň - práce s veličinou zapsanou ikonicky (nikoliv číslem). Náročnější myšlenky při poznávání rovnic.

Krychlové stavby - poznávání prostorové geometrie manipulativní činností. Tvorba a přeměna staveb podle daných podmínek. Zápis stavby i procesu jejího vytváření různými jazyky.

Sčítací trojúhelníky - poznávání bohatšího souboru čísel. Objevování zákonitostí jako cesty k urychlení řešení úlohy.

Násobilkové obdélníky - procvičování násobilky v grafickém prostředí, jež v budoucnosti umožní odhalovat vztahy mezi čtyřmi základními početními operacemi.

Parkety - získávání zkušeností s analýzou a syntézou skupiny rovinných tvarů

Dřívková geometrie - poznávání rovinné geometrie manipulativní činností. Tvorba a přeměna tvarů podle daných podmínek. První zkušenosti s obvodem, obsahem, jednoduchými zlomky a posloupnostmi.

Výstaviště - orientace v prostředí, které vzájemně propojuje geometrii a číselnou řadu. Rozvoj schopnosti vzájemně propojovat různé řešitelské strategie.

Cyklotrasy - propojování aritmetické a geometrické situace. Systematické prohledávání všech možností. Odhalování nových vztahů vyvozených ze vztahů známých.

Pavučiny - poznávání vazeb souborů čísel. Zobecňování konkrétních poznatků. Rozvíjení schopnosti řešit soustavu dvou rovnic metodou pokus-omyl.       

Krokování - porozumění číslům pomocí změny polohy nebo porovnání poloh. Vstup k číslům záporným, později k práci se znaménky. Pomoc při řešení rovnic.

Biland - pohádkové seznamování se s dvojkovou soustavou, jazykem, který používají počítače.

Sova - propojení oblasti logického myšlení a galerie hledaných objektů (rovinná nebo prostorová geometrie, čísla, objekty běžného života.

Čtvercová mříž - jazyk šipek připravuje na pochopení souřadnicové soustavy. Šipka je znak statický, ale označuje pohyb, změnu. Šipka ukazuje na souvislosti geometrie a krokování.

Algebrogramy - odhalují hlubší souvislosti matematiky