Musíme si pomáhat (3. třída)

1. Název projektuMusíme si pomáhat

    Třída3. A

    Žáků: 27

    VyučujícíEva Bomerová

Musíme si pomáhat - to bylo ústředním tématem letošního celoškolního projektu. Projekt jsme zahájili již v listopadu přednáškou člena občanského sdružení PONS 21. Dozvěděli jsme se řadu zajímavostí o životě v Indii, konkrétně ve státě Karnataka. Poutavou formou přiměřenou věku dětí byl přiblížen život obyvatelchudých vesnicích, tak odlišný od našeho. Byl zdůrazněn význam vzdělávání, školy. Že to, co je u nás samozřejmostí, jinde tak samozřejmé není. Děti velice  zaujalo zejména vyprávění o stavbě nové školy ve vesnici Mansapur.Vybudováním školy v tomto místě se dostane vzdělání velkému počtu chudých dětí, které jinak kvůli velké vzdálenosti do města školu nemohou navštěvovat.

Začali jsme se tedy o Mansapur blíže zajímat. Vyhledávali jsme informace, povídali si o průběhu stavby podle fotodokumentace na stránkách sdružení, dokonce jsme našli i video s pozdravem od indických dětí a poděkováním za koupi autobusu. Zjišťovali jsme, kolik takových škol by se postavilo za cenu našeho školního hřiště, přičemž si děti naplno uvědomily nejen různou hodnotu peněz, ale především rozdílné životní nároky a potřeby obyvatel u nás a jinde na světě.

Po vánočních prázdninách jsme využili příležitosti a požádali paní Zuzanu Rybářovou, která povídala dětem v první třídě, zda by i nám nevěnovala svůj čas a nepovyprávěla nám o svém životě v Indii. Bylo to úžasné. Děti napjatě poslouchaly o indických školách, indickém jídle (které měly možnost i ochutnat), indické architektuře a dopravě, těžkém životě v šicích dílnách a na rýžových polích.

Již po přednášce většina učitelů prvního stupně přemýšlela, jakou nejlepší formu pomoci zvolit. Nakonec bylo dohodnuto, že výtěžek předvelikonočního jarmarku bude věnován na charitativní účely. Kam? O tom rozhodly jednotlivé třídy. My jsme spoludalšími třídami prvního stupně (aby se pomoc netříštila) chtěli věnovat peníze na dostavbu školy v Mansapuru. Ale jak je získat? Na rozdíl od jiných tříd, které prodávaly své vlastnoručně vyrobené výrobky, jsme se rozhodli jít jinou cestou - postavit mandalu a uspořádat výstavu.

A jelikož sociální klima ve třídě v době nebylo zrovna nejlepší, bylo na dětech, aby se rozhodly, zda to dokáží. Ono totiž postavit společně mandalu není vůbec nic jednoduchého - klíčovými prvky jsou ohleduplnost, zodpovědnost, spolupráce, trpělivost! A právě toho se nám ve třídě zoufale nedostávalo.

A co to vlastně mandala je? Slovo mandala znamená v sanskrtu (starém indickém jazyce) kruh. Její tvorbu znalo mnoho starých národů např. Řekové, Indové, ale hlavně Tibeťané - národ, který ve tvorbě mandal vyniká. Tibeťané staví mandaluobarveného písku. Pískovou mandalu bychom ale zcela jistě nezvládly, proto jsme se rozhodli postavit mandalu z obilovin a luštěnin. Nejprve jsme ovšem zjišťovali, co to vlastně mandala je, shromažďovali stavební materiál a zkusili si ji nakreslit.Týden před jarními prázdninami přišel den D a začali jsme stavět.

První den stavby proběhl v poklidu. Před každým zvětšením mandaly jsme se museli dohodnout, jak budeme pokračovat. Šlo o barvu, tvar a velikost motivu. Nápadů bylo mnoho a nakonec vždy rozhodlo hlavně to, co jsme schopni zvládnout a na co máme dostatek materiálu. Vše se obešlo bez hádek. Super! Vymysleli jsme nejrůznější techniky, jak zrníčka nejlépe pokládat, jak si poradit se skákající čočkou belugou, jak vyrobit rovné strany rovnoramenného trojúhelníku aj.

Druhý den ráno stavba pokračovala, přičemž už se na ní mohlo podílet více dětí. Po vyučování jsme stejně jako předchozí den mandalu zabezpečili. Jaká však propukla panika, když jsme ráno přišli do školy a našli mandalu zčásti poničenou. Nepodařilo se nám vypátrat, jak k tomu došlo. Měli jsme dvě (vlastně tři) možnosti. Buď začít znovu nebo se pokusit mandalu opravit (nebo to vzdát). Opravili jsme ji.


Detail:

Po jarních prázdninách jsme ve stavbě pokračovali. Zaběhli jsme si "střídací" režim - stavěli jsme souběžně s výukou, někdo stavěl, další si četl, jiný vypracovával úlohy z učebnice.

Jak mandala narůstala, mohlo a muselo se zapojovat čím dál více dětí současně, což s sebou neslo značné nebezpečí při manipulaci se "stavebním materiálem". Opravy začaly být čím dál častější. V předvečer jarmarku jsme mohli mandalu prohlásit za hotovou. Přesto jsme se rozhodli, že ji ještě zvětšíme. 

Málem se nám to nevyplatilo, stihli jsme ji dokončit jenom tak tak, těsně před zahájením jarmarku. Byly to nervy, někteří už propadali zoufalství (hlavně já), do poslední chvíle vytrvali ti nejtrpělivější. Ale zvládli jsme to! 


Dvouhodinový jarmark se vydařil, na naši mandalu se přišla podívat spousta hostů. Děti jim podávaly podrobné informace o průběhu stavby, použitých obilovinách i problémech při stavbě, které musely řešit. Mandalu bedlivě střežily, protože dobře věděly, jak snadné je ji poničit. Půl hodiny před koncem však došlo k události, která zpočátku vypadala jako tragédie, paradoxně se však stala největším oceněním. A co se tedy přihodilo? Asi čtyřletý špunt se po mandale prošel - myslel si, že je to koberec.

Při přípravách na jarmark jsme pochopitelně nezapomínali, proč jsme vlastně mandalu stavěli. Pro návštěvníky připravili nástěnku s podrobnými informacemi o sdružení PONS 21 a stavbě školy v Mansapuru. Na dobrovolném vstupném jsme vybrali 2402 Kč, které jsme poslali spolu s ostatními třídami na účet sdružení. Všem za indické děti mockrát děkujeme.

2. Obecné cíle:

- žáci se učí spolupracovat a respektovat práci druhých

- žáci organizují a plánují svou činnost

- žáci se učí vyhledávat  informace a interpretovat je

- žáci se učí vnímat jevy v souvislostech

 

3. Osnova projektu

Projekt se skládal z několika částí.

a) teoretická část - přednášky o Indii, představení sdružení PONS 21

b) jazyková část - slohová - ústní i písemná, literární - pohádky

c) výtvarná část - kresba, návrh mandaly

d) pracovní část - mandala z luštěnin a obilovin

e) hudební část - poslech

f) prezentační - předvelikonoční jarmark

g) hodnotící - shrnutí projektu

 

Metody a formy práce: přednáška, vyprávění, diskuze, řízený rozhovor, práce s textem, interaktivní výuka, skupinová práce (velká i malá skupina).

 

4. Mezipředmětové vztahy - začleněná témata - konkrétní cíle:

 

Český jazyk

- jazyková výchova - práce s textem (porozumění, výběr informací)

- sloh - převyprávění přednášky (ústně, písemně)

- popis pracovního postupu            

Cíle:

- žáci dokáží pronášet přiměřeně rozsáhlý samostatný projev, snaží se výstižně a poutavě převyprávět, co slyšeli a zaznamenat písemně

- žáci dokáží jasně a srozumitelně formulovat svůj nápad (návrh jak dál postupovat při stavbě mandaly), argumentovat

- žáci dokáží popsat pracovní postup

- žáci dokáží interpretovat a hodnotit přečtené texty

- žáci dokáží využívat encyklopedie, příručky a internet k vyhledávání informací

 

Výtvarná výchova

- rozvíjení smyslové citlivosti

- instalace výtvarných prací, prezentace fotografií

- uspořádání do celku

- komunikační obsah výtvarného díla

Cíle:

- žáci rozpoznávají a pojmenovávají prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy); porovnávají je na základě odlišností vycházejících z jejich zkušeností, vjemů, zážitků a představ

- žáci dokáží uspořádat objekty na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení do estetického celku

- žáci si ujasňují základní výtvarné pojmy (kompozice, barvy studené a teplé)

- žáci zdůvodní výtvarné pojetí, vedou dialog, vyjadřují se k tvorbě své a druhých

- vnímají estetickou hodnotu výtvarných prací

 

Pracovní činnosti

- práce s drobným materiálem

- práce podle slovního návodu

- poznávání materiálů

Cíle:

- žáci dokáží naplánovat a zorganizovat svoji činnost

- žáci si dokáží vyrobit jednoduché pracovní pomůcky

- žáci se učí trpělivosti a nutnosti započaté dílo dokončit

 

Prvouka

- obiloviny a luštěniny

- složení potravy u nás a jinde ve světě

- lidé kolem nás

Cíle:

- žáci poznají nejrůznější druhy obilovin a luštěnin

- žáci se seznámí s rozdíly naší a indické kuchyně (složení potravy, koření, jídelníček)

- žáci se snaží řešit spory nenásilným způsobem, nevynucovat si požadavky násilím, respektovat odlišné názory jiných

- žáci objasní termíny: ohleduplnost a kamarádství, uvědomují si význam dodržování pravidel

 

Matematika

- finanční gramotnost - náklady, tržba

- velká čísla - náklady na rekonstrukci školy x náklady na stavbu školy v Mansapuru

- rovinné útvary a jejich klasifikace (kruh, půlkruh, čtverec, obdélník, trojúhelník rovnostranný a rovnoramenný, lichoběžník)

- osová souměrnost

Cíle:

- žáci poznávají velká čísla v řádu milionu

- žáci pracují s pojmy výdaj, příjem, zisk

- žáci sestaví srozumitelnou slovní úlohu na dané témata a vyřeší ji

- žáci rozpoznají a sestaví rovinné útvary dle zadání

- žáci rozpoznají osově souměrné útvary

 

Hudební výchova

- poslech - indická meditační hudba

Cíl:

- žáci dokáží naslouchat při práci a relaxovat

 

Konkrétní výstupy:

Mandala - kresba pastelkou

Popis - "Co mě zaujalo..."

Mandala z luštěnin a obilovin

Nástěnka dokumentující stavbu školy v Mansapuru

Příspěvek na stavbu školy v Mansapuru ve výši 2402 Kč.

 

5. Časová organizace projektu

Projekt probíhal s pauzami od 20. listopadu 2015 do 21. března 2016.

20.11.2015 Přednáška člena občanského sdružení Pons 21 v sále školy

14.1.2016 Indie dnes - vyprávění a prezentace Indie paní Zuzanou Rybářovou, která v Indii žila

22.2.2016 Mandala - kresba pastelkou

1.3. - 4.3.2016 Mandala z obilovin a luštěnin

7.3. - 11.3.2016 Jarní prázdniny

14.3. - 17.3.2016 Mandala z obilovin a luštěnin - dokončení

17.3.2016 Předvelikonoční jarmark

21.3.2016 Zhodnocení projektu, odevzdání vybraných financí

 

6. Materiální zabezpečení

Na materiálové zabezpečení nebyl projekt náročný, děkujeme rodičům, kteří nás zásobili. Na mandalu jsme použili následující obiloviny a luštěniny.

Čočka velká,  červená neloupaná, červená loupaná půlená, černá (beluga), zelená.

Rýže bílá kulatozrná, bílá dlouhozrná, žlutá parboiled, natural.

Pšenice, žito, ječné kroupy, pohanka, kukuřice.

Dala by se použít ještě rýže červená a černá (indiánská), která je však drahá a tenká - špatně se pokládá. Zkoušeli jsme i fazole mungo jako nejmenší z fazolí, ale příliš se kutálely a ani barevně se moc nehodily.  Po prvních pokusech jsme je zavrhli - stačila skákající beluga, která ve finále byla takřka všude.

 

7. Rozvíjené klíčové kompetence

Projektem bylo rozvíjeno všech šest klíčových kompetencí, zejména však kompetence sociální a personální, což bylo hlavním cílem.

Kompetence sociální a personální

- žáci účinně spolupracují ve skupině

- žáci se podílí na utváření příjemné atmosféry ve třídě, snaží se být ohleduplní, čímž přispívají k upevňování dobrých vztahů

- žák v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

- žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými, oceňuje zkušenosti spolužáka

Kompetence k učení

- žáci se učí plánovat, organizovat a vyhodnocovat svoji činnost

- žáci jsou vedeni k samostatnosti a tvořivosti

- žák uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí

Kompetence k řešení problémů

- žák promýšlí způsob řešení problému a využívá k tomu předchozích zkušeností

- žáci se učí týmovému řešení problému

Kompetence komunikativní

- žáci formulují a vyjadřují své myšlenky, vyjadřují se výstižně v ústním projevu

- žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor

- žáci využívají informační a komunikační prostředky

Kompetence občanské

- žáci se učí netolerovat nekamarádské chování

- žáci se učí věcně řešit mimořádné situace

Kompetence pracovní

- žáci používají bezpečně a účinně materiály, dodržujícivymezená pravidla

- žáci dbají na dodržování hygieny a bezpečnosti práce

 

8. Integrace průřezových témat

V projektu byla integrována čtyři průřezová témata, zvláště pak "Osobnostní a sociální výchova" a "Multikulturní výchova".

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní rozvoj

Rozvoj schopností poznávání - účelné řešení problémů

Sebepoznání a sebepojetí - vztahy k druhým lidem

Seberegulace a sebeorganizace - rozvíjení dovednosti sebekontroly, sebeovládání

Psychohygiena - dobrá organizace času, hledání pomoci při potížích

Kreativita - pružnost nápadů, originalita, schopnost dotahovat nápady do reality

Sociální rozvoj

Poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve skupině

Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy, třída jako sociální skupina

Komunikace - dialog, komunikace v různých situacích

Kooperace a kompetice - rozvoj dovedností pro kooperaci, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé, rozvíjet jejich myšlenku

Morální rozvoj

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení problémů a rozhodování;

Hodnoty, postoje, praktická etika - kvality typu odpovědnost, spolehlivost, respektování atd.;

Multikulturní výchova

Multikulturní výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou.

Kulturní diference - jedinečnost každého člověk a jeho individuální zvláštnosti, rozmanitost různých kultur, jejich tradice a hodnoty

Lidské vztahy - udržovat dobré vztahy a rozvíjet spolupráci mezi lidmi, rozvíjení smyslu pro spravedlnost, solidaritu a toleranci

Etnický původ - rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnosti lidí

Multikulturalita - jako prostředek vzájemného obohacování, vstřícný postoj k odlišnostem

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Jsme Evropané - mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže

Environmentální výchova

Lidské aktivity a problémy životního prostředí - změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit)

Vztah člověka k prostředí - rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi

 

9. Zpráva o realizaci

Vše výše uvedené bylo realizováno, obecné i konkrétní cíle byly naplněny. Do projektu se zapojili všichni, každý dle svých možností a dovedností. Na rozdíl od Tibeťanů, kteří ihned poté, co mandalu po několikadenní práci dokončí, ji na znamení pomíjivosti a věčného koloběhu života i smrti zničí, jsme mandalu zničili až druhý den ráno. Pořídili jsme si společné foto (přičemž jsme poničení pouze zakamuflovali) a stejně jako Tibeťané písek jsme všechna zrníčka smetli na hromadu.

Při závěrečném zhodnocení děti svorně prohlásily, že se jim práce na projektu moc líbila. Ale co je hlavní, přesvědčily se, že když dokáží spolupracovat, vnímat jeden druhého, společně vyřešit problémy, které se vyskytnou - prostě táhnout za jeden provaz, mohou dokázat velké věci.

 

10. Zdroje:

https://www.google.cz

www.pons21.cz

https://www.youtube.com/watch?v=3aP3KBsh3Y8&list=PL7V167M0GGEpqmEfRjNJEZd9DZeqwv2Ro

http://www.stavime-mandalu.cz/co-je-mandala/

Prezentace Z. Rybářové

Rámcový vzdělávací program

Školní vzdělávací program

 

Fotodokumentace:

http://www.bomerova.cz/fotogalerie/mandala-lustenin-obilovin