Finanční gramotnost (3. třída)

1. Název projektuFinanční gramotnost

   

    Třída: 3. A

    Žáků: 19 (12 dívek, 7 chlapců)

    Vyučující: Bomerová

        Vánoční besídkou jsme zakončili třídní projekt a hned po vánočních prázdninách  nás čekal projekt celoškolníjehož tématem byla finanční gramotnost. Na prvním stupni šlo především o peněžní gramotnost (pohyb peněz, nákup - prodej, hospodaření).

Projekt by se dal rozdělit do několika fází. Jako první bylo nutno žáky seznámittématem projektu a motivovat je pro další činnosti. Následovala přednáška, kterou vedla pracovnice Komerční banky. V dalších dnech jsme se tématem zabývalijednotlivých vyučovacích předmětech a snažili jsme se za pomoci dalších vyučovacích metod a forem práce proniknout hlouběji do dané problematiky.

V celoškolní projektový den 10.1.2013 se žáci zúčastnili první vyučovací hodinu přednášky. Formou výkladu byly děti informovány o vzniku peněz, výrobě mincíbankovek, nakládánípenězi. Mohly si prohlédnout a osahat staré bankovky, šeky a platební karty. Škoda, že přednáška byla striktně výkladová a na diskusi a otázky dětí prakticky nedošlo. Ale vše si vynahradilydalších dnech.

 

2. Obecné cíle:

- žáci pochopí význam peněz, vlastnictví, uvědomí si hlavní funkci peněz jako prostředku směny

- žáci si uvědomí hlavní výhody peněžního obchodu proti výměnnému obchodu

- žáci se učí vnímat jevy v souvislostech, využívat předchozích znalostí a dovedností

- žáci se učí spolupracovat, respektovat a hodnotit práci druhých

- žáci se učí komunikovat, naslouchat druhým, výstižně vyjádřit svůj názor

 

3. Osnova projektu

Projekt se skládal z několika částí.

a) seznámení s tématem projektu, úvodní činnost

b) přednáška

c) téma finanční gramotnostijednotlivých vyučovacích předmětech

 

Metody a formy práce: výklad, diskuze, vyprávění, řízený rozhovor, práce s textem, interaktivní výuka, dramatizace, samostatná práce, skupinová práce

 

Mezipředmětové vztahy - začleněná témata - konkrétní cíle:

Český jazyk

Do tématu projektu jsme vstoupili prostřednictvím pohádky „Jak dědeček měnil, až vyměnil“. Porovnávali jsme audiozpracování a text, pohádku dramatizovali. Nejprve podle scénáře, poté jsme ji přenesli do současnosti, což  bylo o poznání těžší, neboť zde děti musely improvizovat a pružně vymýšlet dialogy podle situace. O to to bylo ale zábavnější.

Od pohádky jsme se propracovali k realitě a povídali si o tom, jak směna zboží fungovala ve skutečnosti a z jakého důvodu vlastně vznikly peníze. Zvažovali jsme výhody peněžního obchodu proti výměnnému obchodu. Pohádku jsme dále využili v českém jazyce, vyhledávali jsme hlavní a vedlejší postavy, podstatná jména a slovesa, seznamovali se s přímou řečí. Také jsme se naučili pracovat s interaktivní tabulí, kterou jsme měli zbrusu novou.

V projektový den jsme po vyslechnuté přednášce téma rozvinuli. Diskutovali jsme o penězích, dramatizovali reálné situace (vyměňování, nakupování, půjčování, povolání). Dlouze jsme se zabývali reklamními nabídkami (zejména půjčkami), posuzovali, co je potřebné, co není, co chci a na co mám finance. Jaké mohou být důsledky zadlužení. Děti zaujímaly nejrůznější postoje a tyto obhajovaly. 

Při čtení jsme z čítanky vybrali témata týkající se volby povolání, a doplnili je Pohádkami o řemeslech z knihy Hany Doskočilové. Jako tečku za projektem jsme si pustili českou pohádku Boháč a chudák.

Témata:

- jazyková výchova  - práce s textem (porozumění, výběr)

                                   - přímá řeč, dialog

                                   - slovní druhy (podstatná jména a slovesa)

- komunikační a slohová výchova - řeč přímá a nepřímá

                                                                - vedení dialogu, naslouchání

                                                           - mluvený projev, výrazné čtení, intonace

- literární výchova    - hlavní a vedlejší postavy

    - scénář a improvizace

    - pohádka, naučná a populárně-naučná literatura

- dramatická výchova         - dramatizace pohádky podle scénáře

                                               - pantomima povolání (styl kufr)

                                               - dramatizace reálných situací včetně vlastních dialogů

- čítanková četba - „Čím budu?“ - práce v literatuře, povolání, řemesla

- mimočítanková četba - Hana Doskočilová: Pohádky pro děti, pro mámy a pro táty (pohádky o řemeslech)  obr4

 

Cíle:

- žáci se prostřednictvím jednoho tématu seznamují s různými gramatickými jevy

- žáci dokáží pronášet přiměřeně rozsáhlý samostatný projev

- žáci se učí improvizovat, dramatizovat konkrétní situace

- žáci určí základní prvky pohádky, převypráví ji vlastními slovy

- žáci dokáží interpretovat a hodnotit přečtené texty, porovnat zvukový a písemný záznam

 

Prvouka

V prvouce si děti povídaly o řemeslech a povoláních. Také se zabývaly rozdílem mezi přírodninami a lidskými výtvory.

Témata:

- svět kolem nás - povolání

- příroda a lidské výtvory

 

Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Na přednášce jsme se dozvěděli, co všechno se uskuteční, než se mince a bankovky dostanou k nám. Hned po přednášce jsme si vše zrekapitulovali, překvapilo mě, že si děti skutečně všechna slova vybavily. Dovysvětlili jsme si jednotlivé pojmy a rozhodli se, že si vyrobíme vlastní mince a bankovky, a že dodržíme všechny fáze jejich výroby.

Abychom dobře poznali naše české mince, pokoušeli jsme se je tužkou frotovat a při tom vymýšleli, jak se vlastně ta naše měna bude nazývat. Demokratickým hlasováním vyhrál Kalibr dědinský těsně před Babkou. Zkratka Kd byla jasná, ujasnili jsme si tím i to, že jelikož je to název měny, píšeme velké K stejně jako v Kč (Korun českých). Nyní bylo otázkou, jakých hodnot bude naše měna nabývat. Nyní jsme se (ne úplně demokratickým způsobem) společně rozhodli, že budeme mít 1 Kd (jednička je základ všeho), 3 Kd (protože trojkoruny nemáme), pak už 9 Kd (u nás máme desetikorunu) a 27 Kd (abychom měli také větší minci, která je mezi dvaceti a padesátikorunou). Přes trochu mystifikace některé děti začínaly tušit, jakou minci bych jim vnutila dál. Potvrdilo se  to, když jsme začali navrhovat bankovku - hned všichni rozhodli, že to bude jasně 81 Kd.

Konečně se všichni mohli pustit do práce. Děti pracovaly ve čtyřčlenných skupinách, přičemž se musely dohodnout na jednotném zpracování návrhu. Každý připravoval návrh jedné mince a měla vzniknout sada. Podařilo se to jenom dvěma skupinám, takže  výběrové řízení bylo poměrně jednoduché.

Zkušební tisk zdárně proběhl, mince jsem vytiskla a aby dětem zůstaly na památku, zalaminovala. Každý si je musel sám vystřihnout (dokulata - což je problém), a kdo dosud nepochopil pojem distribuce, při rozdávání mincí jej už pochopil zaručeně.

Bankovku již navrhoval každý sám, vybrali jsme čtyři vítěze.

A aby nám mince k něčemu byly, každý šel "na nákup". Platit v Kalibrech se děti naučily  v matematice dost dobře, takže si každý nakoupil a správně zaplatil to, co si vybral.

No ale "pravé" mince nejsou z papíru, ale odlité z kovu. Vyzkoušeli jsme si tedy také odlévání, v našich podmínkách alespoň ze sádry. V pracovních činnostech jsme vyrobili formu z modelíny, do ní vytlačili tužkou nebo jiným nástrojem hodnotu mince a další grafiku, nalili do formy sádru a pak čekali do druhého dne. Opatrně, opravdu velmi opatrně, jsme mince z formy vyloupli a to zklamání! Mince sice krásné (zlomila se jenom jedna), ale jedničky, trojky a ostatní číslice úplně obráceně! Jak to? Zkušenost k nezaplacení. Uskutečnili jsme tedy druhý pokus. Nyní si děti už dávaly velký pozor a nebylo to vůbec jednoduché. Každý problém se symetrií (zrcadlem) vyřešil po svém. Někteří vsadili na jistotu a místo  27 Kd vyrobili 1 Kd, další si vzor nejprve nakreslili na papír a pak do modelíny.  Nejelegantnějším řešením byl 27 Kd napsaný fixem na papír, který byl obrácený rubem navrch, takže nápis prosvítal. Nyní již byly hodnoty v pořádku, děti spokojené a mince (povedené i nepovedené) jsme mohli nastříbřit.

 

Ale přesto nebyl problém dořešen pro ty, kteří chtěli mít na minci i rok výroby. Zkuste si nakreslit, jak by měl návrh v modelíně vypadat!

Témata:

- frotáž mincí (tužkou)

- návrh papírové mince (kresba tužkou a fixem)

- návrh a odlití sádrové mince

- pozitiv - negativ, souměrnosti

- finální úprava sádrové mince (broušení, hlazení, stříbření)

- návrh bankovky (kresba tužkou a fixem)

- hodnocení prací, výběrové řízení

 

Cíle:

- žáci se učí rozlišovat mezi plošným a prostorovým zpracováním výtvarného námětu

- žáci si ujasňují základní výtvarné pojmy

- žáci se učí komunikovat ve skupinách, plánovat činnost skupiny

- žáci dokáží objektivně zhodnotit práci svoji i práci druhých

- žáci dokáží vybrat z řady návrhů ten nejvýstižnější

 

Matematika

V matematice jsme řešili a sestavovali slovní úlohy, ve kterých hrály hlavní roli peníze a nakupování. Úlohy jsme modelovali, dramatizovali, znázorňovali nejrůznějším způsobem. Děti se naučily zaokrouhlovat na daný řád, zjišťovat rozdíly v zaokrouhlení celkové částky nákupu a zaokrouhlení jednotlivých položek. Porovnávaly, co je výhodnější.

A protože děti v té době již znaly pohádkovou zemi Biland (matematické prostředí, ve kterém se žáci seznamují prostřednictvím Bilandských grošů s dvojkovou soustavou) a uměly platit v groších, podobným způsobem jsme začali platit v naší měně - v Kalibrech (jejíž nominální hodnoty jsem jim nenápadně podstrčila). Pravidla byla obdobná, jenom s tím rozdílem, že každou minci bylo možno použít dvakrát. A skutečně si děti ověřily, že lze zaplatit jakoukoli částku. Např. za časopis, který stál 43 Kd, daly jeden 27 Kd, jeden 9 Kd, dva 3 Kd a jeden 1 Kd. Připadá Vám to složité? Tak to ještě zkomplikuji - v Bilandu použijí Fgroš+Dgroš+Bgroš+Agroš. A matematicky? 43 = (43)10 nebo (1121)3 nebo (101011)2. Hezké, že?

Témata:

- slovní úlohy

- zaokrouhlování na daný řád

- porovnávání, sčítání, odčítání, násobení

- písemné algoritmy

- řady a pravidelnosti

- souměrnost, přímá a nepřímá shodnost

- dvojková, trojková a desítková soustava

 

Cíle:

- žáci sestaví srozumitelnou slovní úlohu podle tématu a vyřeší ji

- žák umí zaokrouhlit číslo na daný řád

- žáci při vyúčtování nákupů využívají a procvičují písemné i mentální algoritmy

- žáci si uvědomují nepřímou shodnost na konkrétním příkladu (mince)

- žáci rozpoznají pravidelnost v hodnotách mincí, ví, jak bude řada pokračovat

- žáci dokáží zaplatit každou částku do 100 ve dvojkové a trojkové soustavě

 

Hudební výchova

V hudební výchově si děti poslechly Musorgského, část ve které vystupují dva Židé - Samuel Goldenberg a Schmuyle, bohatý a chudý. Nejprve hudbou „mluví“ první, potom druhý, načež v následujících taktech spolu začnou debatovat. Bohatý má ale poslední slovo a donutí chudáka mlčet.

Téma:

- poslech - Modest Petrovič Musorgskij - Kartinky (Obrázky z výstavy)

Cíle:

- žáci dokáží naslouchat, vnímat hudební výraz

- žáci si uvědomí, že se dialog dá vyjádřit i prostřednictvím hudby

 

 

Konkrétní výstupy:

Zalaminované sady mincí

Vítězné papírové bankovky

Stříbrné mince ze sádry

Fotodokumentace

 

4. Časová organizace projektu

Projekt probíhal od 7. ledna do 1. února 2013.

7.1. - 10.1.2013     Seznamování s tématem

10.1.2013               Projektový den, přednáška

11.1. - 1.2.2013     Další činnosti uvedené u jednotlivých vyučovacích předmětů

 

5. Obsažené vzdělávací oblasti

Všechny, viz část 3.

 

6. Dílčí úkoly v jednotlivých předmětech

Viz část 3.

 

7. Organizační a materiální zabezpečení

Organizace viz bod 4. Na materiálové zabezpečení nebyl projekt náročný - kromě výtvarných potřeb (papír, tužka, fix, sádra, smirek, stříbrná barva) jsme již nic kromě laminovačky nepotřebovali. Vstupní přednášku zabezpečila škola.

 

8. Rozvíjené klíčové kompetence

Projektem bylo rozvíjeno všech šest klíčových kompetencí:

Kompetence k učení

- žák získává nové poznatky a tyto aplikuje na danou situaci

- žák uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí

Kompetence k řešení problémů

- žák promýšlí způsob řešení problémů a využívá k tomu předchozích zkušeností (sádrové mince)

Kompetence komunikativní

- žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky, vyjadřuje se výstižně v  ústním projevu, je schopen improvizace

- žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor

- žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů

- žák dokáže objektivně zhodnotit práci svoji i druhých

Kompetence sociální a personální

- žák účinně spolupracuje ve skupině

- žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, je ohleduplný, čímž přispívá k upevňování dobrých vztahů

- žák v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

Kompetence občanské

- žák respektuje přesvědčení druhých

Kompetence pracovní

- žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla

 

9. Integrace průřezových témat

V projektu bylo  integrováno pět průřezových témat, zvláště pak "Osobnostní a sociální výchova". 

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní rozvoj

Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení smyslového vnímání

Sebepoznání a sebepojetí - vztahy k druhým lidem

Psychohygiena- dobrá organizace času, hledání pomoci při potížích

Kreativita - pružnost nápadů, originalita, schopnost věci vidět jinak, schopnost dotahovat nápady

Sociální rozvoj

Mezilidské vztahy - empatie a pohled na svět očima druhého

Komunikace - řeč předmětů a prostředí, aktivní naslouchání, dialog, komunikace v různých situacích

Kooperace a kompetice - rozvoj dovedností pro kooperaci, seberegulace, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé

Morální rozvoj

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení problémů a rozhodování

Hodnoty, postoje, praktická etika - analýzy vlastních a cizích postojů a hodnot, řešení problematických situací všedního dne

 

Výchova demokratického občana

Principy demokracie - demokratická forma rozhodování - volba

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Objevujeme Evropu a svět - cizí měny, Evropská unie, Euro

Mediální výchova

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - porozumění informacím (reklama, cenové triky a klamavé nabídky, půjčky)

Fungování médií ve společnosti - vliv médií na život každého člověka

Environmentální výchova

Lidské aktivity a problémy životního prostředí - lidské výtvory a ochrana přírody

 

10. Zpráva o realizaci

Vše výše uvedené bylo realizováno, obecné i konkrétní cíle byly naplněny, je však třeba přihlédnout k individuálním schopnostem každého žáka. Do projektu se zapojili všichni, každý dle svých možností a dovedností.

V plánu jsme původně (spolu s třídou 3.B) měli i výstavbu středověkého tržiště s dobovými kostýmy a řemeslnými stánky s vlastními výrobky určenými nejprve ke směnnému obchodu a poté k nakupování za námi vyrobené peníze. Z časových důvodů jsme však tuto myšlenku nerealizovali. Tak někdy příště.

Zdroje:

ŠVP Dědina

http://www.educaweb.cz/poradenske-centrum/skola-dnes/financni-gramotnost/

Doskočilová, H,: Pohádky pro děti, pro mámy a pro táty. Albatros Praha, 2004.

http://www.google.cz

 

Přílohy:

Fotodokumentace na  http://www.bomerova.cz/fotogalerie/projekt-financni-gramotnost-3-trida

 

Zpracovala: Eva Bomerová, 31. 3. 2013