Ptáci (4. třída)

1. Název projektuPtáci

    Třída4. A

    Žáků: 18 (12 dívek, 6 chlapců)

    Vyučující: Eva Bomerová

Děti byly seznámeny s tématem letošního celoškolního projektu - "Ptáci". My jsme se zaměřili hlavně na ptáky stěhovavé. Projekt byl založen zejména na učivu přírodovědy a českého jazyka, propojoval tématické oblasti "Místo, kde žijeme" a "Rozmanitost přírody". Projekt prolínal všemi vyučovacími předměty. Stavěl jak na samostatné, tak i na skupinové práci žáků.

Děti v průběhu projektu absolvovaly dvě přednášky o ptácích zajišťované agenturou. Vzhledem k tomu, že jsem ani na jedné nemohla být přítomna (výuka v  7.B) využila jsem této situace a děti mi psaly zajímavosti, které se dozvěděly, hodnotily, co se jim líbilo, co ne. Ohlasy byly pozitivní. S těmito texty jsme dále pracovali v hodinách českého jazyka.

O stěhovavé ptáky jsme se začali v hodinách cíleně zajímat. Nejprve jsme společně shlédli dokumentární film, kdy statická kamera zaznamenávala život čápa černého od vylíhnutípo jeho odlet do teplých krajin. Děti byly fascinovány. Načež si každý vybral svého stěhovavého ptáka a nastala samostatná práce. Úkolem každého bylo napsat stranu budoucí encyklopedie a doplnit ji obrázky. Dětina výjimky pojaly úkol zodpovědně. Naučily se vyhledávat a vybírat informace, citovat zdroje, ukládat a tisknout obrázky. Řada zapojila i rodiče, krasopisně napsat ale musely vše samy. Máme tedy osmnáct stran zatím nesvázané encyklopedie.

Na ukončení projektu jsme si pustili film "Cesta domů" o dívce, která spoluotcem učí létat hejno divokých hus. Film nejen o lásce k přírodě, ale hlavněporozumění mezi lidmi.

 

2. Obecné cíle:

- žáci se učí vnímat jevy v souvislostech, využívat předchozích znalostí a dovedností

- žáci nalézají vztah k přírodě a prostředí, kde žijí

- žáci se učí pracovatučebnicemi, s různými texty a materiály, s encyklopediemiinternetem

- žáci se učí třídit informace a interpretovat je

- žáci se učí spolupracovat a respektovat práci druhých

- žáci organizují a plánují svou činnost

 

3. Osnova projektu

Projekt se skládal z několika částí.

            a) teoretická část - přednášky

            b) studijní část - získávání informací

            c) výtvarná část - kresba, ilustrace, film

            d) jazyková část - slohová (ústní i písemná) - popis

            e) prezentace výsledků - nástěnka, kniha

 

4. Metody a formy práce: diskuze, vyprávění, řízený rozhovor, výklad, práce s textem, interaktivní výuka, samostatná práce, skupinová práce (velká i malá skupina), vycházka

 

5. Mezipředmětové vztahy - začleněná témata - konkrétní cíle:

Přírodověda

- živá příroda -  ptactvo

- rozmanitost podmínek života, ochrana životního prostředí - ptačí stanoviště

- pozorování v přírodě - Divoká Šárka

- rostliny a živočichové, ekosystémy - u vody, v lese

- film Čáp černý (od vajíčka po odlet)

Cíle (žák dokáže):

- uvědomit si význam člověka jako součásti přírody

- určit stěhovavé ptáky podle obrázku

- uvědomit si nebezpečí, vyplývající ze znečištění životního prostředí

Český jazyk

- jazyková výchova - práce s odborným textem (porozumění, výběr)

- sloh - z přednášky, co mě zaujalo

           - popis vybraného stěhovavého ptáka                    

- styl a stylistika - uspořádání textu, vhodné a výstižné formulace

- literární druhy a žánry - odborná, naučná a populárně-naučná literatura

Cíle (žák dokáže):

- sestavit souvislý naučný text výběrem z vyhledaných informací

- pronášet přiměřeně rozsáhlý samostatný projev

- interpretovat a hodnotit vyslechnutou přednášku

- využívat encyklopedie, příručky a internet k vyhledávání informací

- rozlišit beletrii a naučnou literaturu

Výtvarná výchova

- sýkorka - kresba pastelkou

- film Cesta domů

Cíle (žák dokáže):

- nakreslit podle názoru sýkorku

- vnímat estetickou hodnotu práce své i spolužáků

 

Pracovní činnosti, počítačová gramotnost

- internetové prohledávače,  uspořádání  obrázků a textu na danou plochu

Cíle (žák dokáže):

- samostatně vyhledat potřebné informace (text, obrázky) na internetu

- zorganizovat svoji činnost

Matematika

- měření a  rýsování

- slovní úlohy s danou tématikou

Cíle (žák dokáže):

- rozměřit a přesně narýsovat okraje

- vytvořit zajímavou slovní úlohu na dané téma

 

6. Prezentace:

Nástěnka s výtvarnými pracemi

 

7. Konkrétní výstupy:

Kresba - sýkorka

Popis, vyprávění - "Co mě zaujalo na přednášce"

"Kniha" o stěhovavých ptácích

 

8. Časová organizace projektu

Projekt probíhal od seznámení s tématem do ukončení filmem zhruba tři měsíce.         

 

9. Materiální zabezpečení

Na materiálové zabezpečení nebyl projekt náročný - kromě výtvarných potřeb jsme nic nepotřebovali.

 

10. Rozvíjené klíčové kompetence

Projektem bylo rozvíjeno všech šest klíčových kompetencí:

Kompetence k učení

- žák vyhledává a třídí informace

- žák uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí

Kompetence k řešení problémů

- žák promýšlí způsob řešení problémů a využívá k tomu zkušeností

Kompetence komunikativní

- žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky, vyjadřuje se výstižně v ústním projevu

- žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor

- žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů

- žák využívá informační a komunikační prostředky

Kompetence sociální a personální

- žák v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

- žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí

Kompetence občanské

- žák chápe základní environmentální problémy

Kompetence pracovní

- žák dodržuje vymezená pravidla

 

11. Integrace průřezových témat

V projektu byla integrována čtyři průřezová témata, zvláště pak "Environmentální výchova" a "Osobnostní a sociální výchova". 

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní rozvoj

Rozvoj schopností poznávání - řešení problémů

Sebepoznání a sebepojetí - vztahy k druhým lidem

Psychohygiena- dobrá organizace času, hledání pomoci při potížích

Sociální rozvoj

Komunikace- dialog, komunikace v různých situacích

Morální rozvoj

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti- dovednosti pro řešení

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Evropa a svět nás zajímá - kvalita vod, ovzduší, globální vztahy

Environmentální výchova

Ekosystémy, Základní podmínky života - les, pole, vodní zdroje, lidská sídla - sídla ptáků

Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí - změny v krajině(krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit na život ptáků)

 

12. Realizace

Vše výše uvedené bylo realizováno, obecné i konkrétní cíle byly naplněny. Do projektu se zapojili všichni, každý dle svých možností a dovedností. Projekt by se dal samozřejmě ještě více rozvinout a doufám, že někdy v budoucnu na něj děti naváží a zúročí tak nabyté znalosti a dovednosti.

 

13. Zdroje:

www.youtube.com, www.google.cz, RVP