Panovníci českých zemí (4. a 5. třída)

1. Název projektuPanovníci českých zemí

    Třída4.A až 5.A

    Žáků: 30 (17 dívek, 13 chlapců)

    VyučujícíEva Bomerová

Projekt "Panovníci českých zemí" vycházel z dějepisné části vlastivědy. Žáci se při sestavování rodokmenu panovníků, sbírání jejich portrétů, tvorbě časové osydalších činnostech seznamovali s historickými fakty a především mezi nimi nacházeli souvislosti. Projekt jsme zahájili v souladu s tematickým plánem výuky dějepisné části vlastivědy, tedy již ve druhém pololetí čtvrté třídy. Pokračovali jsme ve třídě páté, do které byli žáci obou paralelních tříd sloučeni. Nebylo to překážkou, nově příchozí se do projektu zapojili od časového období Jiřího z Poděbrad.

Při našich procházkách českou historií, kdy jsme se neseznamovali pouze s fakty, ale zaměřili se především na situace, které byly důležité pro pochopení následujících událostí, jsme průběžně vytvářeli rodokmen panovníků. Prostřednictvím rodinných vazeb jsme pronikali do historie hlouběji, detailně jsme například poznali důvody vraždy svatého Václava, zavedení Břetislavova stařešinského řádu, důležitost získání Zlaté buly sicilské Přemyslem Otakarem I., to, jakým způsobem vystřídali Lucemburkové Přemyslovce a Jagellonci Lucemburky na českém trůně, odkud se vzali Habsburkové a spoustu dalšího.


Tento projekt již zdárně proběhl ve školním roce 2010/2011, kdy tehdejší žáci čtvrtého ročníku vytvořili společně rozsáhlý a poněkud neskladný panovnický rodokmen. Proto jsme se rozhodli, že si letos vytvoří každý žák rodokmen vlastní. Z velkého rodokmenu (který ochraňujeme jako oko v hlavě) jsme čerpali. Při této činnosti nás "přistihli" bývalí čtvrťáci, nyní žáci osmé třídy a mermomocí chtěli svůj rodokmen dokončit (chyběli tam poslední Habsburkové). O přestávkách doplnili chybějící vazby a poslední panovníky, takže i jejich rodokmen je po čtyřech letech dokončen.

Oproti skupinové práci byla práce na individuálním rodokmenu obtížnější. Souběžně s výukou jsme rodokmen postupně rozšiřovali nejen při vlastivědě, ale převážně v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy. V poslední fázi to již bylo převážně o trpělivosti. 


Při grafickém propojování rodin (barevné šipky) a znázorňování pořadí vlády jednotlivých českých knížat a králů (červené šipky) jsme daleko více pochopili kruté boje o trůn převážně mezi bratry, poznali důvody uzavírání diplomatických sňatků mezi dětmi nejvýznamnějších rodů, poznali panovníky z jejich "lidské" stránky. Rodokmen jsme postupně doplňovali o další informace, zaujalo nás i spousta pikantností. Rozesmutnil nás osud knížete Jaromíra, na jehož příkladu jsme poznali krutou středověkou realitu. Zaujalo nás i to, že náš první český král Vratislav II. dříve než se králem stal, uprchl před svým bratrem a doma nechal těhotnou manželku, která při cestě za ním přišla o dítě a zemřela. Naopak to, že král Václav IV. zbožňoval psy, víno a lov najdeme v každé encyklopedii. My jsme našli ale i informaci o tom, že své psy bral do ložnice a jeden z nich v noci prokousl hrdlo jeho první manželce. Dalších příkladů by bylo spousta.

            

Při výuce jsme nevytvářeli pouze rodokmen, ale každý z žáků si sestavoval panovnickou osu,"nakupoval" panovníky do své sbírky, portrétoval "svého" panovníka a mnohé další, protože projekt se samozřejmě netýkal pouze vlastivědy, ale zasáhl do všech vyučovacích předmětů.

 

2. Obecné cíle:

- žáci se učí vnímat jevy v souvislostech, propojovat teoretické poznatky

- žáci pracují s učebnicemi, s různými texty a materiály, s internetem

- žáci se učí třídit informace, interpretovat je a přehledně prezentovat

- žáci jsou podněcováni k tvořivému myšlení a motivováni k celoživotnímu učení

- žáci spolupracují a učí se ocenit a objektivně zhodnotit práci druhých

- žáci organizují a plánují svou činnost a tuto dokončí

 

3. Osnova projektu

Projekt se skládal z několika částí, které se vzájemně doplňovaly a prolínaly:

a) teoretická - průběžné vyhledávání, výběr a zpracování informací o dané době

b) výtvarná  - kresba, malba, písmo

c) praktická -výroba rodokmenu, panovnické osy, sbírky panovníků

d) jazyková

- slohová - výpisek, převyprávění příběhu

- literární - literární druhy a žánry (svatý Václav, Karel IV. v české literatuře)

                 - beletrie, encyklopedie, poezie, komiks, film, písňový text

- psaní - popisky panovníků, grafické uspořádání textu

e) hudební

- zpěv, rytmizace

- poslech (B. Smetana Tábor, chorál "Ktož sú boží bojovníci")

f) prezentační

- teoretická (mluvené slovo)

- estetická (nástěnky)

- hodnotící

Metody a formy práce: diskuze, vyprávění, výklad, referát, práce s textem, poslech, individuální i skupinová práce, kooperace, problémová výuka

 

4. Mezipředmětové vztahy - začleněná témata - konkrétní cíle:

Vlastivěda:

10. až 19. století v české historii

Vláda přemyslovských knížat a králů

Rodinné vazby, boje o trůn

První zákony - stařešinský řád, primogenitura

Nástup Lucemburků na český trůn

Život ve středověku - obydlí, potrava, oblékání, úmrtí

Husitské války

Nástup Jagellonců

Habsburkové na českém trůně

Cíle (žák dokáže):

- samostatně vyhledat historická fakta a vědomě je propojit s dalšími

- pomocí rodokmenu krátce vyprávět o významu jednotlivých panovníků, vyhledat zajímavosti, které nejsou v učebnici

- charakterizovat dobu a život lidí za vlády Přemyslovců, Lucemburků, Jagellonců, Habsburků

- popsat vlastními slovy způsob života jednotlivých vrstev obyvatelstva (život obyčejných lidí a knížat, později králů - rozdíly)

- popsat důvody zavedení stařešinského řádu, význam Zlaté Buly Sicilské

- charakterizovat hospodářský a kulturní rozvoj Českého státu za vlády Karla IV.

- vysvětlit příčiny rozpoutání husitských válek, nastínit vývoj po husitských válkách

- vylíčit vlastními slovy průběh bitvy na Bílé hoře a její důsledky

- uvědomit si význam reforem Marie Terezie a Josefa II.

- posoudit změny ve způsobu života v novověku

 

Český jazyk

Jazyková výchova - práce s textem (porozumění, vyhledávání a výběr informací)

                                  - sloh - výpisek, popis postavy, převyprávění příběhu

                                  - mluvené slovo (prezentace)

                 - analýza textu sklady Bílá hora

Literární druhy a žánry - beletrie, encyklopedie, poezie, písňové texty, pověst, komiks (svatý Václav, Karel IV. v české literatuře), obrazná vyjádření, historická fakta ztvárněná umělecky

Cíle (žák dokáže):

- interpretovat a hodnotit přečtené texty, vybírat z nich podstatné údaje

- využívat encyklopedie, příručky a internet k vyhledávání informací

- vyjádřit rozdíl mezi pověstí a historickou skutečností

- výstižně popsat vlastní ilustraci

- analyzovat a výstižně se vyjadřovat, zaujímat stanovisko k historickým událostem

 

Pracovní činnosti

Práce s papírem - stříhání, lepení, podlepování, skládání, manipulace

Vybarvování dle slovního zadání, uvědomění si významu neznámých pojmů (sbírka panovníků)

Vytváření plošné kompozice

 

Cíle (žák dokáže):

- při rozšiřování rodokmenu dodržovat postup

- vybrat nejpřehlednější způsob uspořádání a evidence (strom, pořadí vlády panovníků, barevné odlišení rodů)

- pozná stravovací návyky lidí, původ potravin, dobová jídla (jídelníček bohatých a chudých)

- zorganizovat svoji činnost a práci dokončit

 

Výtvarná výchova

Portréty do rodokmenu (potomci) - kresba pastelkou

Poloportrét - kresba tužkou

Portrét panovníka - malba temperou

Písmo - jména

Odívání

Instalace výtvarných prací

 

Cíle (žák dokáže):

- charakterizovat typické prvky románského a gotického stavebního slohu

- alespoň přibližně vystihnout rysy tváře zvoleného panovníka

- tvůrčím způsobem experimentovat s barvami, dokáže je mísit a překrývat

- využívat kontrastu při kresbě tužkou

- vést dialog, vyjadřovat se k tvorbě své a druhých

 

Hudební výchova

Poslech písně Svatý Václave

Poslech skladby Tábor z cyklu Bedřicha Smetany Má vlast.

Poslech skladby Bílá hora - analýza textu a vnímání historických faktů

Cíle (žák dokáže):

- zasadit skladby a písně do historických souvislostí

- vcítit se do hudby v souvislosti s dobou jejího vzniku

- naslouchat druhým

 

Matematika

Jednotky času a jejich převádění, časová přímka (panovnická osa)

Velká čísla - početní operace (doba vlády, věk)

Vztahy (rodokmen), slovní úlohy o věku

Práce s daty (shromažďování, interpretace, evidence, porovnání)

Zaokrouhlování, aritmetický průměr (průměrný věk)

Finanční matematika - měna, obchod

Cíle (žák dokáže):

- orientovat se v časové ose, určit století

- využít tabulku jako nástroj evidence údajů

- číst, zapisovat a operovat s velkými čísly

- orientovat se ve vztazích rodokmenu (syn, synovec, neteř, babička ap.)

- vytvořit reálnou slovní úlohu z dat rodokmenu

- sbírat a přehledně uspořádat data

- zaokrouhlovat a ověřovat údaje

 

5. Prezentace:

Nástěnka s portréty panovníků (malba)

Nástěnka s s poloportréty panovníků (kresba)

 

6. Konkrétní výstupy:

Rodokmen panovníků českých zemí  od Bořivoje I. po Karla I.

Panovnická časová osa

Sbírka až 50 českých panovníků

Portrét panovníka (malba temperou)

Poloportrét panovníka (kresba tužkou)

Fotodokumentace

 

7. Časová organizace projektu

Projekt probíhal od února školního roku 2013/2014 do února školního roku 2014/2015

 

8. Organizační a materiální zabezpečení

Použitý materiál:

Čtvrtky A3, lepidlo, fixy, pastelky, tužka, tempery, barevné papíry

Kopie panovníků

 

9. Rozvíjené klíčové kompetence

Projektem bylo rozvíjeno všech šest klíčových kompetencí:

Kompetence k učení

- žák vyhledává, zpracovává a používá potřebné informace z různých zdrojů

- žák propojuje poznatky do širších celků, hodnotí je a zaujímá k nim stanovisko

- žák uvádí věci do souvislostí

Kompetence k řešení problémů

- žák promýšlí způsob řešení problémů a využívá k tomu předchozích zkušeností

Kompetence komunikativní

- žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky, vyjadřuje se výstižně v ústním projevu

- žák naslouchá promluvám druhých, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor

- žák dokáže klást srozumitelné otázky a výstižně na ně odpovídat

- žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů

- žák využívá informační a komunikační prostředky

Kompetence sociální a personální

- žák spolupracuje ve dvojici i ve skupině

- žák v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni umí slušně požádat

- žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých

Kompetence občanské

- žák si uvědomí nutnost ochrany životního prostředí i sebe sama

Kompetence pracovní

- žák používá bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla

- žák organizuje a plánuje svoji činnost tak, aby práci dokončil

 

10. Integrace průřezových témat

V projektu bylo integrováno pět průřezových témat, zvláště pak "Osobnostní a sociální výchova".  

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní rozvoj

Rozvoj schopností poznávání - řešení problémů

Sebepoznání a sebepojetí - vztahy k druhým lidem

Kreativita - pružnost nápadů, originalita, schopnost "dotahovat" nápady do konce

Sociální rozvoj

Poznávání lidí - na příkladech z historie si uvědomit odlišnosti a společné prvky

Mezilidské vztahy - vztahy mezi příbuznými dříve a dnes

Komunikace- dialog, komunikace v různých situacích

Kooperace a kompetice- rozvoj dovedností pro kooperaci, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé

Morální rozvoj

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti- řešení problémů a rozhodování

Hodnoty, postoje, praktická etika - odpovědnost, spolehlivost, respektování atd.

 

Výchova demokratického občana

Občanská společnost a škola - forma vzdělání dříve a dnes

Multikulturní výchova

Kulturní diferenciace -  jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti

Lidské vztahy - důležitost integrace jedince v rodině, řešení problémů, diplomacie (na příkladech z historie)

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Jsme Evropané - klíčové mezníky naší historie, vývoj českého státu

Enviromentální výchova

Proměny krajiny (od pravěku po současnost), vliv člověka, způsoby hospodaření, lidská sídla, kulturní krajina, partnerství a rodičovství

Živá a neživá příroda (stavební materiály)

Ochrana přírody, výchova ke zdraví (hygiena ve středověku a dnes, příčiny úmrtí dříve a dnes)

Potraviny a výživa lidí (dobový jídelníček, starobylá jídla, dovozové potraviny)

 

11. Realizace

Vše výše uvedené bylo realizováno, obecné i konkrétní cíle byly naplněny. Do projektu se zapojili všichni, každý dle svých možností a dovedností. Projekt se dotkl řady témat ze všech vzdělávacích oblastí, prolnul všemi vyučovacími předměty a takřka všemi průřezovými tématy.Dějepisné učivo výrazně přesahovalo rámec osnov výuky vlastivědy i proto, že nás historií provázel pan Tempora z edice "Dějiny trochu jinak", kterou mohu všem doporučit.

                             

12. Zdroje:

Edice Dějiny trochu jinak, Kartografie Praha, 2003 - 2006.

            Doba knížete Václava (10. století)

            Doba knížete Břetislava (11. století)

            Doba knížete (a krále) Vladislava II. (12. století)

            Doba krále Přemysla Otakara II.(13. století)

            Doba krále Karla IV. (14. století)

            Doba krále Jiřího z Poděbrad (15. století)

            Doba císaře Rudolfa II. (16./17. století)

            Doba císaře Josefa II. (18. století)

            Doba císaře Františka Josefa I. (19. století)

Procházková, M., Víšek, M.: Panovníci na českém trůně (50 českých panovníků). Filip Trend Publishing, Pardubice 1998.

Čornej, P., Lockerová, J., Major, P.: 234 českých osobností. Fragment, 2004.

Seifertová, L.: Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí. Prchal, Euromedia Group Praha, 2003.

Stříbrná, I. a kol.: Vlastivěda 4 - hlavní události nejstarších českých dějin, Nová škola Brno, 2004.

                               Vlastivěda 5 - významné události nových českých dějin. Nová škola Brno, 2004.

Holková, M.: Tisíc tomu let . Vizovice, Lípa, 1992.

Petiška, E.: Čtení o hradech, městech a zámcích. Albatros Praha, 1984.

http://cs.wikipedia.org

 

Kompletní fotodokumentaci k projektu najdete ve fotogalerii.